WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnychwarsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

  • kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z przygotowaniem, realizacją i dokumentowaniem przebiegu konkursu
  • doskonalenie umiejętności dokumentowania działań konkursowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
  • kształtowanie umiejętności konstruowania wybranych dokumentów konkursowych
  • nabycie sprawności posługiwania się dokumentacją konkursową

Pierwsze spotkanie: 7 listopada 2017 r.

Terminy kolejnych zajęć: 13 i 22 listopada 2017 r.

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Bytniewska

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach poprzez przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (w załączeniu) pocztą, faksem (0-42 678-10-85), drogą elektroniczną (adres e mail: ebytniewska@wckp.lodz.pl) lub pozostawienie jej w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, p. nr 105 do dnia 23 października br. (kwalifikowanie do udziału w warsztatach według kolejności nadsyłanych zgłoszeń).

            Harmonogram zajęć warsztatowych zostanie przekazany zainteresowanym nauczycielom w późniejszym terminie.

 

       Opracowała:

 Elżbieta Bytniewska

konsultant ŁCDNiKP

Załączniki: 
Organizator: 
Elżbieta Bytniewska