OFERTA KONKURSOWA CENTRUM. HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2020/2021, podobnie jak w latach ubiegłych, różnorodne konkursy (przedmiotowe, interdyscyplinarne, zawodowe i informatyczne) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową Centrum, która będzie dostępna na stronie konkursowej (www.wckp.lodz.pl, część KONKURSY w ŁCDNiKP) od października oraz z ofertą w formie publikacji Konkursy w roku szkolnym 2020/2021.

Doradcy metodyczni i konsultanci odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany podanego wcześniej terminu eliminacji finałowych. Dokładne informacje na temat poszczególnych konkursów znajdą się w odpowiednich regulaminach szczegółowych, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Centrum, w części poświęconej konkursom, od końca września do końca października 2020 roku.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje i przeprowadza konkursy we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, z Kuratorium Oświaty w Łodzi, z uczelniami, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami edukacyjnymi, instytucjami oraz szkołami i różnymi placówkami oświatowymi. Konkursy te także zostaną uwzględnione w proponowanej ofercie.

 

UWAGA!

Szkoły i placówki oświatowe występujące o honorowy patronat Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nad organizowanymi przez siebie konkursami proszone są o przesłanie do Dyrektora ŁCDNiKP stosownego pisma wraz z prawidłowo skonstruowanym Regulaminem Konkursu i załącznikami do Regulaminu (w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej z podpisem Dyrektora Szkoły) do 31 października 2020 roku. Organizatorom konkursów oferujemy pomoc metodyczną i merytoryczną.

Zachęcamy do organizowania konkursów minimum dwuetapowych. Przeprowadzenie szkolnych eliminacji gwarantuje świadomy i dobrowolny udział uczniów w konkursach i przyczynia się do rozbudzania i rozwijania ich zainteresowań.

 

Wykaz konkursów, które zostaną objęte honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, znajdzie się w zapowiedzianej publikacji Konkursy w roku szkolnym 2020/2021. Na naszej stronie internetowej zamieścimy również niezbędne informacje o tych konkursach, regulaminy wraz z załącznikami oraz wyniki eliminacji na poszczególnych etapach konkursów.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do współpracy z Centrum, uczniów zapraszamy do udziału w konkursach!

 

 Elżbieta Bytniewska

konsultant ŁCDNiKP